Privatumo politika

MB “Tostė” (www.smartandart.lt) PRIVATUMO POLITIKA

Įmonei MB “Tostė” yra svarbus kiekvieno iš Jūsų pasitikėjimas www.smartandart.lt parduotuve, prekėmis bei paslaugomis. Šis pasitikėjimas neatsiejamas ir nuo tinkamo Jūsų asmens duomenų naudojimo bei apsaugojimo. Tam, kad žinotumėte, kaip yra gaunami, naudojami, tvarkomi ir apdorojami Jūsų asmens duomenys, MB “Tostė” parengė šią privatumo politiką, su kuria galite susipažinti žemiau. Pažymime, jog visi veiksmai, atliekami su Jūsų asmens duomenimis, yra pagrįsti galiojančiomis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis.

1. Sąvokos

1.1 Administratorius – MB “Tostė” vadovas.

1.2. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

1.3. Asmens duomenų valdytojas – MB “Tostė”.

1.4. Paskyra – tai prisijungimo prie www.smartandart.lt paskyra, kuri sukuriama aktyviais Pirkėjo veiksmais www.smartandart.lt svetainėje ir kurioje yra saugomi Pirkėjo asmeniniai duomenys bei užsakymų istorija.

1.5. Paslaugos – visos MB “Tostė” Pirkėjui teikiamos paslaugos, įskaitant, bet neapsiribojant, prekių, esančių www.smartandart.lt, pardavimą.

1.6. Pirkėjas – tai: (i) veiksnus pilnametis asmuo; arba (ii) nepilnametis asmuo nuo 14 iki 18 metų, turintis tėvų sutikimą; (iii) juridiniai asmenys.

1.7. Slaptažodis – tai raidžių ir/ar skaičių kombinacija, sukurta ir naudojama Pirkėjo, siekiant registruotis www.smartandart.lt sistemoje bei savo Paskyroje.

1.8. Slapukas – tai mažas tekstinis failas, siunčiamas į kiekvieno asmens, besilankančio www.smartandart.lt, įrenginį, iš kurio yra prisijungiama prie www.smartandart.lt ir laikinai tame įrenginyje išsaugomas.

1.9. Taisyklės – tai prekių pirkimo – pardavimo www.smartandart.lt taisyklės.

1.10. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

1.11. www.smartandart.lt – elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.smartandart.lt, valdoma MB “Tostė“ – pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus įsteigtos ir veikiančios įmonės, kurios kodas – 304284063, adresas korespondencijai – Lazdynėlių g. 38A-56, Vilnius, duomenys apie įmonę saugomi ir kaupiami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, Vilniaus filiale; ir/arba, atitinkamai pagal teksto prasmę žemiau, MB “Tostė”.

1.12. www.smartandart.lt paskyros – tai www.smartandart.lt paskyros įvairiuose socialiniuose tinkluose (Pvz., Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram), kuriose www.smartandart.lt aktyviai bendrauja su savo esamais ir/ar potencialiais pirkėjais.

2. Bendrosios MB “Tostė” privatumo politikos nuostatos:

2.1. MB “Tostė” yra įregistruota Asmens duomenų apsaugos valdytojų registre.

2.2. MB “Tostė” atkreipia Pirkėjų dėmesį, jog pasikeitus Privatumo politikai, nauja jos redakcija bus patalpinta www.smartandart.lt svetainėje, su kuria kiekvienas Pirkėjas galės susipažinti prisijungęs prie www.smartandart.lt.

2.3. Asmenys, norintys įsigyti prekių ir/ar paslaugų, ir/ar sukurti paskyrą www.smartandart.lt, privalo pateikti šiuos duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, ir gyvenamosios vietos ir/arba prekės pristatymo vietos adresą. Pirkėjas laikomas atsakingu dėl pateiktų duomenų teisingumo.

2.4. Pirkėjas gali bet kuriuo metu keisti ir/ar pildyti savo Asmens duomenis prisijungęs prie sukurtos Paskyros www.smartandart.lt bei kreiptis į MB “Tostė” el. paštu info@smartandart.lt dėl pagalbos keičiant duomenis bei norint atsisakyti Paskyros.

2.5. MB “Tostė” patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant tinkamai suteikti Pirkėjams elektroninėje parduotuvėje www.smartandart.lt teikiamas paslaugas (įskaitant teisę dalyvauti akcijose, projektuose). MB “Tostė” taip pat patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi MB “Tostė” veiklos analizės ir Tiesioginės rinkodaros  tikslais, jeigu tokį sutikimą Pirkėjas suteiks ir nepanaikins. Laikoma, kad Pirkėjas sutinka jog jo nurodyti Asmens duomenys būtų naudojami Tiesioginės rinkodaros tikslais, kai užsisako naujienlaiškį skiltyje “Naujienlaiškis”.

2.6. MB “Tostė” įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus esant Pirkėjo sutikimui bei Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

2.7. Pirkėjas turi teisę: (i) pateikęs užklausą MB “Tostė” raštu, susipažinti su MB “Tostė” turimais savo Asmens duomenimis bei gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus; (ii) pateikti prašymą MB “Tostė” raštu, elektroniniu paštu info@smartandart.lt, telefonu +370 686 63166, dėl Paskyros ištrynimo arba Asmens duomenų valdymo veiksmų sustabdymo, kai tai daroma nesilaikant teisės aktų nuostatų, išskyrus Privatumo politikoje numatytus atvejus; (iii) atlikti kitus veiksmus, numatytus Privatumo politikoje bei teisės aktuose.

2.8. 2.7 p. išvardintais atitinkamais atvejais MB “Tostė” ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų Pirkėjui pateikia atsakymą bei atlieka pateiktame prašyme nurodytus veiksmus arba atsisako juos atlikti.

2.9. Prekių atsiėmimo metu pareikalautas pateikti Pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys Pirkėjo duomenys naudojami tik asmens tapatybės identifikavimui.

2.10. Pirkėjas, sutikdamas su šia Privatumo politika, sutinka, kad jo Asmens duomenys būtų naudojami siekiant įvykdyti jo užsakymą.

2.11. Pirkėjo Asmens duomenys teikiami į Europos Sąjungos valstybes nares ar į kitas užsienio valstybes tokiomis pat sąlygomis ir tvarka, kaip ir Lietuvos Respublikoje esantiems subjektams ir tik tikslams, numatytiems šioje Privatumo politikoje.

2.12. MB “Tostė” Asmens duomenis saugo tiek, kiek šis asmuo naudojasi MB “Tostė” paslaugomis, išskyrus atvejus, nurodytus šioje Privatumo politikoje.

2.13. Po Paskyros panaikinimo Pirkėjo Asmens duomenys gali būti saugomi Asmens duomenų valdytojo serveryje iki dvylikos mėnesių, išskyrus atvejus, kai Pirkėjo pateiktais duomenimis buvo (i) pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar (ii) įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, (iii) jeigu MB “Tostė” yra gavusi skundų, susijusių su atitinkamu Pirkėju, ar jeigu MB “Tostė” yra pastebėjusi atitinkamo Pirkėjo padarytus MB “Tostė”  pirkimo-pardavimo taisyklių pažeidimus; ar (iv) esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis. Šie duomenys sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.

2.14. MB “Tostė” vidiniai technologiniai sprendimai užtikrina, jog Pirkėjo pateikiami Asmens duomenys www.smartandart.lt būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų, praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų, t. y., asmens duomenų apsaugos lygis atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

2.15.  Pirkėjas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie www.smartandart.lt Slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam tapo prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti MB “Tostė”.

2.16.  Esant arba diagnozuojant galimus sutrikimus www.smartandart.lt, Administratorius gali naudoti Pirkėjų IP adresus.

2.17. Jeigu MB “Tostė” abejoja Pirkėjo pateiktų Asmens duomenų teisingumu, jis gali sustabdyti šių Pirkėjų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie Asmens duomenys naudojami tik jų teisingumui patikrinti.

2.18. Siekiant, kad Pirkėjui būtų suteiktos elektroninės parduotuvės www.smartandart.lt paslaugos visa apimtimi, į Pirkėjo įrenginį, kuriuo jungiamasi prie www.smartandart.lt, gali būti įrašyti Slapukai.

2.19. Pirkėjas, patvirtindamas Privatumo politiką, sutinka, kad jo įrenginyje gali būti įrašomi šioje Privatumo politikoje numatyti Slapukai. Šį sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros internetinės parduotuvės www.smartandart.lt funkcijos jam gali neveikti.

2.20. MB “Tostė” naudojami Slapukai skirti informacijai perduoti elektroninių ryšių tinklu. Naršyklės nustatymais jūs galite ištrinti arba blokuoti visus šiuos Slapukus arba jų dalį, bet tokiu atveju dalis www.smartandart.lt svetainės funkcijų gali neveikti.

3. Baigiamosios nuostatos:

3.1. Ši Privatumo politika įsigalioja 2016 m. birželio 28 d. Bet kokie Privatumo politikos pasikeitimai bus skelbiami ir viešai matomi www.smartandart.lt.

grįžti į parduotuvę